Ano ang dating pangalan ng maynila

Mula noon, ang lugar na iyon ay tinawag na Marikina.

Buhat sa isang bayan sa Espanya na ang pangalan ay Mariquina - Sa probinsiya ng Nueva Viscaya sa Espanya ay may isang bayan na ang pangalan ay Mariquina, na pinangalanan sa karangalan ng isang Eduardo de Mariquina, isang bantog na musikero noon.

Highlight('comment_body_usertext')" class="small Text" href="#comment_form" Tricia wrote: "Magandang araw! "\n\n' $('comment_body_usertext').value;new Effect. Highlight('comment_body_usertext')" class="small Text" href="#comment_form" K. Kailangan lamang himaying mabuti ang mga pangyayari nang ito'y mapansin. Parang mas likas na demonyo sa anyong pari si Padre Damaso. \"\n\n Basta makikita mo sa huling bahagi ng nobela ng isang natatanging dimensyon o anggulo sa pagkatao n..."\n\n' $('comment_body_usertext').value;new Effect.

..."\n\n' $('comment_body_usertext').value;new Effect. Highlight('comment_body_usertext')" class="small Text" href="#comment_form" Tricia wrote: "Ako ay natatawa sa pagsalin n I Locsin-Lacson sa aklat na ito. Ramdam kong isang \"yo yo mama men\" ghetto si Locsin-Lacson. Hehe"\n\n' $('comment_body_usertext').value;new Effect. Highlight('comment_body_usertext')" class="small Text" href="#comment_form" Moderno ang gamit na inggles ni Locsin-Lacson. Parang mas likas na demonyo sa anyong pari si Padre Damaso. "\n\n' $('comment_body_usertext').value;new Effect. Highlight('comment_body_usertext')" class="small Text" href="#comment_form" Tricia, tama ka. Parang kontemporaryong nobela lang ni Sophie Kensinella. Parang kontemporaryong nobela lang ni Sophie Kensinella.Paalala: Sa kadahilanang walang dokumento ang makapagpapatunay sa pinagmulan ng pangalang "Marikina," ang mga kuwento at alamat na ito ay mula sa mga matatanda sa baryo.Buhat sa pangalan ng isang paring ang pangalan ay Mariquina - Isa siyang batang pari na ang pangalan ay Mariquina.Ang orihinal na simbahan ay sinunog noong 1639 at itinayong muli sa isang malakas na gusali.Muli ito ay bahagyang nawasak sa pamamagitan ng isang lindol noong 1863.